Algemene voorwaarden TBP Coaching

Algemene Voorwaarden van TBP Coaching, gevestigd te Delft
Versie geldig vanaf 01-01-2016 
1. Algemeen 
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten van TBP Coaching. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Mariëlle Duijndam/TBP Coaching, gevestigd te Delft.
1.2 Door het overmaken van een betaling voor een dienst of product geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. TBP Coaching behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door TBP Coaching erkend.
1.4 TBP Coaching garandeert dat de dienst of het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
2. Prijzen
2.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien een tussenpartij prijsverhogingen doorvoert.
2.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van type- en zetfouten. Voor de gevolgen van type- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
2.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief BTW, tenzij anders aangegeven (21% voor diensten, 6% voor goederen).
3. Offertes
3.1 Offertes van TBP Coaching zijn 30 dagen geldig. Hierna kunnen de voorwaarden aangepast worden.
4. Betaling & Verzuim
4.1 Diensten en producten van TBP Coaching dienen vooraf betaald te worden.
4.2 Voor diensten die op factuurbasis geleverd worden, geldt een betaaltermijn van 7 of 14 dagen.
4.3 Indien de opdrachtgever verzuimt om binnen de gestelde tijd te betalen, heeft TBP Coaching het recht ervoor te zorgen dat de opdrachtgever niet langer van haar diensten gebruik kan maken. Ook al kan de opdrachtgever mogelijk geen gebruik meer maken van de dienst, zal zij in elk geval nog wel aan de betalingsverplichting van openstaande facturen moeten voldoen.
4.4 Wanneer de opdrachtgever aan alle verplichtingen heeft voldaan, zal zij in geval van een goede verstandhouding weer gebruik kunnen maken van alle diensten van TBP Coaching.
5. Levering & Retour
5.1 Levering van online diensten en producten vindt direct plaats. Als hierbij technische problemen ondervonden worden dient de opdrachtgever TBP Coaching hierover te informeren en zal TBP Coaching er zo snel mogelijk zorg voor dragen dat de levering alsnog volgens de overeenkomst zal plaatsvinden.
5.2 Online diensten en downloadbare producten kunnen niet geretourneerd worden en er wordt geen restitutie verleend, zolang TBP Coaching aan de in het aanbod vermelde specificaties voldoet.
6. Intellectueel eigendom
6.1 Alle diensten en producten die via TBP Coaching door Mariëlle Duijndam aangeboden worden, vallen onder haar intellectuele eigendom. De afnemer mag deze informatie uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de afnemer verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen.
6.2 TBP Coaching behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt overgebracht.
7. Privacy & Geheimhouding
7.1 Persoonlijke gegevens en verkregen informatie over de opdrachtgever zullen door TBP Coaching niet met derden gedeeld worden, tenzij hiervoor door de opdrachtgever schriftelijk toestemming is verleent.
7.2 Deelnemers aan diensten van TBP Coaching verklaren door deelname ook geheimhouding ten opzichte van alle informatie die zij hierdoor verkrijgen over Mariëlle Duijndam en andere deelnemers. Deze informatie is vertrouwelijk en dient ook als zodanig behandeld te worden om een veilige omgeving te waarborgen.
8. Annulering & Opzegging
8.1 TBP Coaching heeft het recht om zonder opgave van reden de dienst te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen cliënt te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan TBP Coaching betaalde bedrag met aftrek van de tot de beëindiging wel geleverde prestaties.
8.2 Een Sprankelsessie zonder overnachting kan tot 48 uur voor aanvang van de afspraak kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 48 uur, is TBP Coaching gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor de sessie in rekening te brengen. Verzuimde afspraken worden volledig in rekening gebracht. Indien de opdrachtgever zichzelf terugtrekt van een meerdaagse Sprankelsessie tot 60 dagen voor aanvang, zal TBP Coaching het volledige bedrag, minus €150,- aan administratiekosten terugstorten. Bij annulering na deze periode is TBP Coaching gerechtigd om eventuele kosten die voortvloeien uit de annulering van de locatie door te berekenen aan de opdrachtgever en €250,- aan reservering- & administratiekosten in te houden op het terug te storten bedrag.
8.3 Deelname aan een Sprankelretraite kan tot 6 weken voor aanvang kosteloos geannuleerd worden, tenzij anders vermeld. Indien deelname binnen 6 tot 4 weken voor aanvang geannuleerd wordt, is TBP Coaching gerechtigd om 50% van het afgesproken bedrag in rekening te brengen. Bij annulering binnen 2 weken tot 48 uur voor aanvang 75% en bij annulering in de laatste 48 uur voorafgaande aan het evenement 100%. Indien de opdrachtgever niet aanwezig is bij of vertrekt na aanvang, is er geen restitutie van het betaalde bedrag mogelijk.
8.4 Deelname aan de Opleiding tot Sprankelcoach & Sprankelleider kan tot 2 weken voor aanvang kosteloos geannuleerd worden, tenzij anders vermeld. Indien deelname binnen 2 weken voor aanvang geannuleerd wordt, is TBP Coaching gerechtigd om 10% van het afgesproken bedrag in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever niet aanwezig is bij of besluit te stoppen na aanvang, is er geen restitutie van het betaalde bedrag mogelijk.
9. Aansprakelijkheid
9.1 Opdrachtgevers en cliënten zijn volledig verantwoordelijk voor hun persoonlijke gezondheid en welbevinden. Diensten en producten van TBP Coaching zijn puur ter ondersteuning van de persoonlijke ontwikkeling bedoeld en dienen op die manier gebruikt te worden.
9.2 Elke aansprakelijkheid van TBP Coaching voor persoonlijke schade, bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.
10. Wijziging voorwaarden
Deze voorwaarden kunnen door enkele mededelingen zijdens TBP Coaching aan opdrachtgever worden gewijzigd. Bij gebreke van protest binnen 30 dagen na mededeling gelden de gewijzigde voorwaarden vanaf de dag der mededeling op alle nieuwe overeenkomsten alsook op alle nog lopende overeenkomsten voor zover deze worden uitgevoerd na de dag der mededeling.
viagra online viagra healthviagra viagra online generic